Služba je realizována pomocí metod zjišťování individuálních potřeb v souladu s požadavky Regionální karty odlehčovací služby Karlovarského kraje. Dále pak metodami individuálního plánování podpory na základě potřeb klienta.

Vstupní jednání se odehrává se 2 krocích. Nejprve dojde k informační schůzce, kde se zájemci představí služba, její obsah a rámec. Zájemce obdrží všechny informace tak, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda má o službu zájem.

Pakliže zájem o službu trvá, zájemce vyplní žádost o službu a proběhne vstupní jednání. Na základě vyhodnocení potřeb a zhodnocení, zda žadatel spadá do cílové skupiny sociální služby je rozhodnuto o přijetí či nepřijetí do služby.

Uživatelům odlehčovací služby jsou poskytovány tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 4. poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
  • ubytování
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších   aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 6. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při zajištění chodu domácnosti

Základní činnosti jsou zakomponovány do jednotlivých výchovně vzdělávacích metod a postupů. Služba má terénní charakter.

S uživatelem služby je vytvořen individuální plán podpory, který obsahuje také individuální kartu klienta a vyhodnocení Regionální karty potřeb sociální služby.  V procesu plánování průběhu služby je dán důraz na individuální přání uživatele.