Poslání OS:

Posláním odlehčovací služby (OS) je poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek, vyřídit neodkladné záležitosti, nebo se např. zapojit do pracovního procesu. Tato služba je poskytována osobám, které pečují o osoby se zdravotním postižením, autismem, ohroženým vývojem a tělesným, mentálním či kombinovaným postižením od narození do 7 let.

Cíle OS:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC,
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 5. sociálně terapeutické činnosti:
  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  2. podpora při zajištění chodu domácnosti

Zásady SPRP:

Zásada důstojnosti

Respektovat individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.
Jednat s klientem v každé situaci dle zásad partnerství.
Dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta.

Zásada ochrany soukromí

Během konzultace v domácím prostředí klienta vstupuje pracovník služeb pouze na ta místa, kam je zván.
Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem.
S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

Zásada zplnomocnění

Pracovník respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost klienta rozhodovat o sobě.
Klient je cíleně podporován k vyjadřování svých potřeb
Při plánování a hodnocení programu OS jsou rodiče členy interdisciplinárního týmu.
OS podporují právní vědomí rodin a sounáležitost klientských skupin.

Zásada nezávislosti

OS podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

Zásada práva volby

Klient se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Spolupráce externích i interních členů v inter/multidisciplinárním týmu a jejich vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klienta a společnost.
Klient je zván k rozhodujícím jednáním.

Zásada přirozenosti prostředí

Převážná část služeb (minimálně 75 %) je klientům poskytována v přirozeném prostředí dítěte nebo podporou setrvání v jeho přirozeném prostředí, tj. v rodině.
OS volí takové metody, které respektují a podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.

Zásada kontinuity péče

OS podporuje sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.